Ostatnia aktualizacja: 5 Kwiecień, 2017

Zarejestrowanie pobytu obywatela UE

źródło

SPRAWA:

Postępowanie administracyjne w celu zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej (UE).

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – obywatel Unii Europejskiej oraz członek jego rodziny również posiadający obywatelstwo państwa unijnego jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej – członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli jego pobyt wraz z obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE następuje na wniosek cudzoziemca.

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1525)

2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

3.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.)

4.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 112)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek należy złożyć osobiście (bez pośrednictwa pełnomocnika) w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej przy ul. Marszałkowska 3/5, w Warszawie, antresola, stanowisko nr 21.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. W postępowaniu o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej:

 •         1 egzemplarz kompletnie wypełnionego w języku polskim wniosku o zarejestrowanie pobytu (zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie do wniosku 2 kserokopii wniosku);
 •         1 kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie 2 kserokopii).

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1.  w przypadku wykonywania pracy:

 •          pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

2.  w przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 •         pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3.  w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:

 •         zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
 •         dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 •         pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
  • §  karta kredytowa,
  • §  zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu;

4.  w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:

 •         dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa),
 •         kserokopię dokumentu tożsamości małżonka – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialnie poświadczoną kserokopię;

5.  w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4:

 •         dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

albo dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych  ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,

 •         dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie mogą być w szczególności:
  • §  karta kredytowa,
  • §  zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku;

6.  w przypadku rejestracji pobytu członka rodziny obywatela UE posiadającego obywatelstwo unijne:

 •        małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
 •        zstępny (dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka, wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 •        wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

II. W postępowaniu o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 •        1 egzemplarz kompletnie wypełnionego w języku polskim wniosku o wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE (zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie 2 kserokopii wniosku);
 •        1 kserokopia dokumentu podróży cudzoziemca (zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie 2 kserokopii);
  •         5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5×3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
   • §  Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
   • §  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;
  •         zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatel Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •         dokument potwierdzający legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •         małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
  •         zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej;
  •         wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej;
  •         dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •         dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 •         małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
 •         zstępny (dziecko obywatela UE lub dziecko jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
 •         wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały lub przedłożyć ich notarialnie poświadczone kserokopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku w sprawach uregulowanych w ustawie, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 •         wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 •         decyzja administracyjna o odmowie wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 •         wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
 •         decyzja administracyjna o odmowie wydania karty członka rodziny obywatela UE.
OPŁATY :

Zgodnie z ustawą o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1525) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, tj.:

 •         w przypadku rejestracji pobytu obywatela UE i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE termin załatwienia sprawy wynosi od 15 do 30 dni;
 •         w sprawie wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE termin załatwienia sprawy wynosi od 45 dni do 6 miesięcy.
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej ul. Marszałkowska 3/5, w Warszawie, antresola, stanowisko nr 21 tel. 22 695 67 52 e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania: poniedziałek: 10:00–17:30 wtorek, czwartek, piątek: 8:00-15:00 środa: dzień bez obsługi klienta

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 •        wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatel UE składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego;
 •        wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do którego dołącza, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego;
 •        niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej podlega karze grzywny;
 •        posiadanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zwalnia obywatela UE z obowiązku zarejestrowania pobytu, a członka rodziny obywatela Unii Europejskiej z obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny.