Ostatnia aktualizacja: 14 Marzec, 2017

Uznanie za obywatela polskiego

źródło: http://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/uznanie-za-obywatela-p/2510,Uznanie-za-obywatela-polskiego.html

Co chcę załatwić? Uzyskać polskie obywatelstwo w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Kogo dotyczy?
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z  późn. zm.) za obywatela polskiego uznaje się:

 1. Cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Ponadto cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego zobowiązany jest posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Uwaga ! Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy.

Informacje na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego dostępne są pod następującym adresem: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/.

Wszelkie dane dotyczące podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego, a także terminy ich przeprowadzania są również dostępne na BIPie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca, na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

ku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Co przygotować?
 

Wymagane dokumenty:

(należy złożyć stosownie do okoliczności uzasadniających złożenie wniosku)

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego;
  wniosek składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916) do pobrania: załącznik nr 1.
 • Jedną aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pa­trzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Kserokopię wszystkich zapisanych stron paszportu lub dokumentu podróży (oryginał dokumentu do wglądu). Paszport lub dokument podróży powinien być ważny w toku postępowania w sprawie o uznanie za obywatela polskiego. Dane osobowe w dokumentach wnioskodawcy powinny być jednolite.
 • Kserokopię karty pobytu (oryginał do wglądu) lub  dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa -wydanych przez polski urząd stanu cywilnego. Wszystkie dane w odpisach powinny być zgodne, np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię ojca Wnioskodawcy „Oleksandr”, a w akcie małżeństwa imię to zapisano jako „Oleksander” – należy ujednolicić treść aktów.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do zajmowania przez cudzoziemca lokalu mieszkalnego.
 • Dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności   – 3 letni bądź 2 letni,  bądź 10 letni nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku pobyt na terytorium RP wraz z oświadczeniem o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art.  30 ust.1 ustawy obywatelstwie polskim (do pobrania: załącznik 5).
 • Urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) lub świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 • Inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zamieszczone we  wniosku – nie wymienione wyżej.

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:

 • Jedną aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, pa­trzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 • Kserokopię paszportu (oryginał dokumentu do wglądu).
 • Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica.
 • Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem (wojewodą lub konsulem).
 • Oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego, jeżeli dziecko objęte wnioskiem ukończyło 16 lat, przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem (wojewodą lub konsulem).

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego bądź konsula.

 

Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.

 

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik 3). Od opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu .

 

Możesz wyznaczyć również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 4).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wypełnij wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).

Wniosek można pobrać w Oddziale Obsługi Klienta i Paszportów  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

lub na stronie internetowej www.duw.pl

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 7 wniosku
Ile muszę zapłacić? OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE UZNANIA ZA OBYWATELA POLSKIEGO  – 219 zł.

OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO – 17 zł.
UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.

nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
lub
w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.40
środa w godz. 8.00-17.40.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego. Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego zobowiązany jest posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Uwaga ! Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy, a ukończenie kursów języka polskiego lub samo uczestnictwo w takich kursach, czy też innych szkoleniach organizowanych przez dowolne szkoły znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie spełnia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego.

 

Przez urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego należy – stosownie do przepisu art. 11a ustawy o języku polskim – rozumieć wyłącznie urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poprzednioPaństwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego, po zdaniu egzaminu.

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o języku polskim, które weszły w życie w dniu 12 listopada 2015 r., minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii wyżej wspomnianej Komisji, może nadać uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego również innym instytucjom m.in. polskim szkołom wyższym prowadzącym studia w zakresie filologii polskiej. Lista podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminachmiejscach przeprowadzenia egzaminów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego tj. http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/.

 

W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał 2-letnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego następującym podmiotom:

 • Uniwersytetowi Wrocławskiemu;
 • Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach;
 • Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie;
 • Uniwersytetowi Warszawskiemu;
 • Uniwersytetowi Łódzkiemu;
 • Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów sesji egzaminacyjnych, których wyznaczaniem zajmuje się Państwowa Komisja ds. Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego dostępne są m.in. pod adresem:

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/aktualnosci2.

Gdzie załatwię sprawę? Wniosek o uznanie za  obywatela polskiego składa się do wojewody właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca, którego postępowanie dotyczy.

Dokumenty można składać osobiście:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Obsługi Klienta i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego.

Informacja telefoniczna pod numerem: 71  340 66 09.

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 8.00-18.00

Co zrobi urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.
Jaki jest czas reakcji? Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na odpowiedzi od Komendanta Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak się odwołać? Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.).

W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.

W przypadku gdy wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zawiesza się do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego