Ulgi na krajowe przejazdy kolejowe i autobusowe

W tej zakładce znajdziesz informacje o tym kto jest uprawniony po korzystania się z ulg na krajowe przejazdy kolejowe i autobusowe.

Cudzoziemców obejmują ulgi dotyczące dzieci, w szczególności do lat 4, oraz ulgi dla studentów. Dziecku w wieku do 4 lat korzystającemu z biletów jednorazowych, przysługuje ulga: 100% — przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia, a także ulga 78% — przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, jeżeli dziecko korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia. Aby udokumentować prawo do ulgi dla dziecka należy przedstawić dokument potwierdzający jego wiek, np. paszport dziecka lub też paszport jednego z rodziców, jeśli dziecko jest w nim wpisane.

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni m. in. studenci do ukończenia 26 roku życia i posiadacze ważnej Karty Polaka. Dokumentem poświadczającym uprawnienie studenta do korzystania z ulgi jest legitymacja studencka (wydana przez uczelnię polską) lub międzynarodowa legitymacja studencka (ISIC). Jeżeli wiek studenta nie jest wpisany w legitymacji, to należy okazać inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku studenta, np. paszport lub kartę pobytu.